• 24/7 bereikbaar
  • Gratis levering
  • Ophang service
  • Kunst met certificaat
  • 24/7 bereikbaar
  • Gratis levering
  • Ophang service
  • Kunst met certificaat

Marjolein Petersen

Sorteren op:

Biografie - Marjolein Petersen

"Kleuren en vormen zijn de essentie van schilderen"

In 1996, tijdens een crisis in mijn leven begon ik met schilderen. Ik was toen 42 jaar, had antropologie gestudeerd, was oa. kostuumontwerper voor theater, journalist en beleidsmedewerker bij de gemeente.

Om het vak te leren ging ik lessen volgen bij kunstenaars die bij mijn manier van werken passen, zoals aquarelleervirtuoos Jan Paul Hofman en Michiel Dhont, grondlegger van een bijzondere methode voor intuïtief schilderen.

In mijn werk onderzoek ik het concept vrijheid. Het doel is om vanuit vrijheid te werken en een beeld te creëren dat de kijker in contact kan brengen met (de herinnering aan) zijn eigen gevoel voor vrijheid. Deze manier van werken houdt in dat je in het begin gedachten, meningen, kennis, emoties etc. negeert en werkt vanuit de energie erachter. In mijn abstracte werk betekent dit dat er geen vooropgezet idee is van wat ik ga schilderen. Er is een lege ruimte en ik wacht op de inspiratie om te weten of ik een kleur wil schilderen of een lijn wil trekken. Het betekent ook dat ik het canvas letterlijk met mijn handen voel en vaak ook met mijn handen schilder (dus zonder penseel). Ik volg mijn handen. Ik doe als het ware een stap achteruit en ben toeschouwer. Zo ontstaan ook mijn bloemstillevens. Ik begin abstract en op basis van wat op het doek verschijnt richt ik mij op het bloemstilleven. Dan is het ook belangrijk om het proces door te laten gaan en de bloemen tevoorschijn te laten komen. Het resultaat zijn fantasiebloemen. Het is de kunst om vanuit vrijheid te schilderen. In het proces werkt mijn kennis van het schilderen samen met mijn intuïtie over wat een schilderij tot een kunstwerk maakt. Dat wil zeggen er is een balans in kleur, lijn, spanning, gladheid, diepte, licht, duisternis, compositie, beweging, enz. Deze kennis heeft slechts een begeleidende rol en is niet de leidende drijfveer. Mijn doel is om een schilderij te maken dat levend aanvoelt, geschilderd vanuit vrijheid in plaats van rationeel intellect. Dus niet vanuit gedachten over hoe een lijn of kleuraccent eruit zou moeten zien maar vanuit de ruimte die ik creëer om het te laten gebeuren. Of zoals de componist Debussy zei: "Geen enkele inspanning zal iets beters en preciezer vinden".

"Colour and form are the essence of painting"

At a turning point in my life I discovered painting. I was 42, had a degree in anthropology, had been costume designer for theatre and dance, had been journalist and civil servant in a district council of Amsterdam. To learn the trade I decided to follow lessons with artists whose style appeals to me, like Jan Paul Hofman who is marvellous with watercolour and Michiel Dhont, founder of a method of intuitive painting. In my work I research the concept of freedom. The aim is to work from freedom and to create an image that can bring the viewer into contact with (the memory of) his own sense of freedom. This way of working implies at the start ignoring thoughts, opinions, knowledge, emotions, etc. and working from the energy behind it. In my abstract work this means that there is no preconceived idea as to what I am going to paint. There is an empty space and I am waiting fot the inspiration to say whether I want to paint a colour or draw a line. It also means that I literally feel the canvas with my hands and often also paint with my hands (i.e. without a brush). I follow my hands. I take a step back as it were, and am a spectator. My flower still lifes are also created that way. I start abstract and based on what appears on the canvas I direct myself towards the floral still life. Then it is also important to let the proces go ahead and let the flowers emerge. The result are fantasy flowers. The art is to paint from freedom. In the proces my knowledge of painting collaborates with my intuition as to what makes a painting a work of art. I.e. is there a balance in colour, line, tension, smoothness, depth, light, darkness, composition, movement, etc. This knowledge is only a guiding side-force and not the leading drive. My goal is to make a painting that feels alive, painted from freedom instead of rational intellect. So not from thoughts about what a line or touch of colour look like, but make it happen. Or as the composer Debussy said: "No effort will find anything better and more precise".

Bekijk het werk van andere kunstenaarsNeem contact met ons opAbonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief